поспевший

  • 51тIыргъуагъэр — I (тIыргъорэр) зэм. прич. поспевший, ая, ее Зигъо хъугъэр Хатэм нэшэ тIыргъуагъэр къыдичи ыбзыгъ II (тIыргъорэр) зэм. прич. завившийся, аяся, ееся Шъхьац тIыргъуагъэр ащ къекIу …

    Адыгабзэм изэхэф гущыIалъ